Eeskirjad

Eeskirjad õppetöö korralduses - kooli kodukord, sisekorra eeskiri, arenguvestluse ja tunnustuamise kord.

Esimesse klassi õppima asumine

Esimesse klassi õppima asumiseks esitab vanem hiljemalt 31. maiks 2018 kooli direktorile järgmised dokumendid:

  1. vormikohane taotlus;
  2. lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
  3. lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia;
  4. tervisekaart või väljavõte tervisekaardist;
  5. koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaart;
  6. lapse foto, suuruses 3 × 4 cm.

Kooli vastuvõtmise kord

§ 1.Üldsätted
Friedebert Tuglase nim Ahja Kooli (edaspidi kooli) õpilaste kooli vastuvõtu tingimused ja kord kehtestatakse põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5 alusel.

Read more ...

Sisekorraeeskirjad

 

Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli (edaspidi Ahja Kooli) tegevuse põhieesmärk on luua võimetekohane õpikeskkond, kanda edasi oma kooli ja kodukoha tavasid, kasvatada vaimselt ja füüsiliselt arenenud, tööst ja kaasinimestest lugupidavaid, õpi- ja teotahtelisi inimesi. 

Read more ...

Arenguvestluse kord

Vähemalt üks kord õppeaasta jooksul viiakse Ahja Kooli õpilasega läbi arenguvestlus. Arenguvestluse põhieesmärk on lapse arengu toetamine.

Read more ...

Tunnustamise kord

 

1. Eduka õppetöö ja eeskujuliku või hea käitumise eest tunnustamine õppeaasta jooksul:

Read more ...