ÜLDOSA

1. Tegutsemise vorm

1.1. Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool (edaspidi Ahja Kool) on üldhariduskool, mis loob võimalused põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks. Koolis on õppekava täitmiseks arvestatud nominaalne õppeaeg 9 aastat
Põhikooli kooliastmed on
I kooliaste – 1.–3. klass;
II kooliaste – 4.–6. klass;
III kooliaste – 7.–9. klass

2. Kooli alusväärtused

2.1. Ahja Koolis toetatakse õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. Luuakse tingimused õpilase võimete tasakaalustatud arenguks, eneseteostuseks ning teaduspõhise maailmapildi kujunemiseks
2.2. Ahja Koolis peetakse oluliseks väärtusi, mis tulenevad Eesti Vabariigi põhiseadusest, ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonist, lapse õiguste konventsioonist ning teistes Euroopa Liidu alusdokumentides nimetatud eetilistest põhimõtetest. Ahja Kooli missiooniks on anda konkurentsivõimelist haridust, toetada mitmekülgset arengut ning suunata õigete väärtushinnangute kujunemist. Kooli põhiväärtused on õppimine, turvalisus, areng, loodushoid
2.3. Koolis üldhariduse omandanud inimesed suudavad ühiskonnaga integreeruda ning aitavad kaasa Eesti ühiskonna jätkusuutlikule sotsiaalsele, kultuurilisele, majanduslikule ja ökoloogilisele arengule

3. Kooli ülesanne

3.1. Kasvatada loov, mitmekülgne isiksus, kes väärtustab ennast ja teisi inimesi; suudab end täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus ning valida oma võimetekohast õpiteed.
3.2. Luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond, mis toetab tema õpihuvi ja õpioskusi, kriitilist mõtlemisvõimet, teadmiste arengut, loovat eneseväljendust ning toetab sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist

4. Õppe korraldamise põhimõtted

4.1. Õppe korraldamisel lähtub Ahja Kool järgmistest põhimõtetest:
1) kvaliteetne haridus on võrdväärselt kättesaadav kõigile isikutele sõltumata nende sotsiaalsest ja majanduslikust taustast, rahvusest, soost, elukohast või hariduslikust erivajadusest;
2) õpilase liikumisel ühelt kooliastmelt, õppevormilt või haridustasemelt teisele ei ole riiklikest õppekavadest lähtuvaid takistusi;
3) Ahja Kool lähtub oma tegevuse korraldamisel riiklikes õppekavades väljendatud ühiskonna ootustest, õpilase vajadustest ja huvidest, arvestades võimaluse korral õpilase ja vanemate ettepanekuid;
4) õpilase vajadusi ja huve arvestatakse Ahja Kooli õppekava koostamisel ning individuaalsete õppekavade rakendamisel

ÕPPEKORRALDUS

1. Õppetöö

Ahja Koolis on õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm õppetund. Õppetunnid toimuvad kooli ruumides või väljaspool kooli ekskursiooni või õppekäiguna vastavalt kooli õppekavas sätestatud korrale ning kooli päevakavale, sh tunniplaan ja õppekava toetavad huvitegevust
1.1. Kõik Ahja Kooli õpetajad, kooli töötajad ja õpilased austavad kõigi õpilaste õigust õppida
1.2. Koolimaja uksed avatakse kell 7.45 ja suletakse kell 18.00. Õppetunnid algavad koolis kell 8.20.
1.3. Õppetund kestab 45 minutit, mis vaheldub 10 minutilise vahetunniga. Söögivahetund kestab 20 minutit. Õpilane peab viibima õppetunni ajal õppetunnis.
1.4. Kord õppetunnis:
tunni alustab ja lõpetab õpetaja;
tunni alguseks peavad õpilasel tunniks vajalikud asjad olema laual;
tunnis täidab õpilane kõiki õpetaja poolt antud korraldusi;
tunni ajal ei liigu õpilane kohalt ilma õpetaja loata;
tunnis ei tegele õpilane kõrvaliste asjadega, mobiiltelefonid on koolikotis ja hääletud;
õpilane istub õpetaja poolt määratud kohal;
teiste õpilaste tööd häiriva õpilase kutsub aineõpetaja tunnis korrale, vajadusel kasutab direktsiooni abi.
1.5. Kui klassi- või aineõpetaja pole ilmunud 5 minuti jooksul pärast kella tundi, teavitavad õpilased õppealajuhatajat või direktorit
1.6. Tundide läbiviimiseks peab klassiruumi temperatuur olema vähemalt 19 C ja spordisaali temperatuur vähemalt 16 C
1.7. Õppetundidest puudumine loetakse külma ilma korral põhjendatuks neil õpilastel, kes elavad kaugemal kui 3 km ning kelle sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ning tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
1) miinus 20 °C ja madalam 1.–6. klassis;
2) miinus 25 °C ja madalam 7.–9. klassis
Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse hommikuse 7.00 EMHI veebilehel avaldatud ilmavaatluste andmete alusel. Aluseks võib võtta ka Eesti Rahvusringhäälingu kella seitsmestes uudistes teatatud ilmaandmed. Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud üksikutele õpilastele korraldatakse lõunasöögini erinevaid tegevusi
1.8. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 °C;
2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15?C;
3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.
1.9. Kehalistest harjutustest tervislikel põhjustel vabastatud õpilane võtab kehalise kasvatuse tunnist osa ja täidab õpetaja poolt antud kehalist pingutust mittenõudvaid õpiülesandeid
1.10. Ühele õppepäevale planeeritakse maksimaalselt üks kontrolltöö. Ühele õppenädalale ei planeerita üle kolme kontrolltöö. Kontrolltöid ei koondata õppenädala, trimestri, poolaasta või õppeperioodi lõppu. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist Kontrolltöid ei planeerita esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis ainult esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina ja väljaarvatud juhul kui on saavutatud õpilastega eelnev kokkulepe
1.11. Pühadejärgseks päevaks ja trimestri esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid üldjuhul ei anta

ÕPILASTE ÕIGUSED

1. Saada vajadusel täiendavat abi õpetajatelt:
1.1.täiend- ja süvaõpet konkurssidel, olümpiaadidel jne osalemiseks;
1.2.õppeaine järelõpet, kui on puudutud mõjuva põhjusega pikemat aega;
1.3.üldkonsultatsioonideks;
1.4.tugiõppe süsteemide kaudu;
1.5.individuaalse õppekavaga ettenähtud õppes;

2. Kasutada klassi- ja koolivälises töös kokkuleppel direktsiooniga kooli ruume, rajatisi ning õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid
3. Esitada direktsioonile kirjalikke ja põhjendatud pretensioone ning ettepanekuid õpetamise taseme suhtes
4.võtta osa huvitegevusest koolis;
5. osaleda kooli õpilasesinduse tegevuses;
6. Õpilasel, tema vanematel või neid asendavatel isikutel on õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral õigus pöörduda õppe- ja kasvatustöö riiklikku järelvalvet teostava ametiisiku või kõrgemalseisva haridusorgani poole otsuse läbivaatamiseks

ÕPILASE KOHUSTUSED

1. Üldised kohustused

Järgida Ahja Kooli kodukorras kehtestatud reegleid, mis on teadetetahvlil ning avalikustatud kooli veebilehel

Ahja Kooli õpilane
1.1.käitub viisakalt, väärikalt ja vaoshoitult igal pool ja igas olukorras;
1.2.on teotahteline ja abivalmis;
1.3.hoiab kooli ja kaasõpilaste vara;
1.4.hoiab oma kooli au;
1.5.on korrektselt ja puhtalt riietatud, ei kanna tundides üleriideid, peakatteid;
1.6.kasutab säästlikult vett, elektrit ja paberit;
1.7.hoiab ja väärtustab oma tervist;
1.8.hoiab isiklikku ja ühiskondlikku vara; kooliruumide, õppevahendite, raamatute jms tahtliku rikkumise või hooletu hoidmise korral hüvitab kahju;
1.9.vastutab ise kaasa võetud õppetööks mittevajalike asjade eest;
1.10.osaleb vajadusel kooli ja -ümbruse korrastamisel.
1.11 riietub pidulikult kogunemistel ja aktustel (õppeaasta alustamine ning lõpetamine, kooli lõpuaktus ja lõpupidu, vabariigi aastapäeva aktus jne.) Riietuses tüdrukutel: tume seelik või püksid, hele pluus, pidulik ühevärviline kleit; noormeestel tumedad püksid, hele pluus (võib ka ülikond ülikond)

2. Õppetööga seonduvad kohustused

2.1.Vastavalt EV seadustele on osavõtt ainetundidest kohustuslik
2.2.Õpilane saabub kooli vähemalt viis minutit enne esimese tunni algust ja ei hiline tundidesse
2.3.Õpilase puudumiste kohta peetakse arvestust:
kuus üksikut põhjuseta puudutud tundi – kirjalik noomitus
kaks põhjuseta puudutud päeva – kirjalik noomitus
2.4.Lapsevanema/hooldaja tõendi alusel võib puududa tundidest haiguse tõttu või muudel põhjustel, teatades eelnevalt klassijuhatajale või juhtkonnale. Puudumistõendi esitab hiljemalt kooli tulemise päeval. Põhjendatud vajadusel õppepäeva keskel koolist lahkumiseks küsib õpilane luba klassijuhatajalt või juhtkonnalt (eriolukorras jätab teate õpetajate tuppa)
2.5.Õpilase puudumine ei vabasta teda õppematerjali omandamisest ega
puudutud tunnis antud õppeülesannete tähtajalisest täitmisest
2.6.Õpilane valmistub võimetekohaselt igaks õppetunniks
2.7.Õpilane võtab kaasa kõik koolipäevaks vajalikud õppetarbed ja hoiab need puhtad ning korras.
2.8.Õppetööks mittevajalikke asju ei ole lubatud kaasa võtta. Õpetajal on õigus need konfiskeerida ja tagastada vanemale
2.9.Kooli raamatukogust laenutatud õpikutel peab olema kaitsev ümbris. Selle puudumisel on õpetajal õigus õpik õpilaselt ära võtta
2.10.Õpilane istub klassis oma kindlal kohal (kui õpetajad pole korraldust muutnud)
2.11.Õpilane ei häiri klassikaaslaste ning õpetajate tööd
2.12.Tunnist põhjendatud vajadusel väljumiseks palub õpilane õpetajalt luba, mõjuva põhjuseta tunni ajal ringiliikumine ei ole lubatud
2.13.Kehalise kasvatuse tunnis viibivad kõik õpilased (vabastatud õpilased täidavad õpetaja korraldust)
2.14.Spordihoones täidab õpilane spordihoones kehtestatud reegleid, sh kannab sporditunnis vahetusriideid ja jalatseid, täidab hügieeninõudeid
2.15.Põhjuseta puudumise eest karistatakse õpilast koolis vastavalt seadustele
2.16.Õpilasel on nõutav õpilaspäevik, mida õpilane täidab ise
2.17.Õpilase vihikutele on kehtestatud ühtsed nõuded
2.18.Õpilase mobiiltelefon on koolikotis režiimil „hääletu“. Telefonile ei vastata, sellega ei helistata, mängita ega saadeta sõnumeid. Kui õpilane eirab nõuet, tuleb tal loovutada telefon õpetajale ning lapsevanem saab selle kätte direktorilt või õppealajuhatajalt
2.19.Õpilasüritused lõpevad hiljemalt kell 21.30
2.20.Õpilane lahkub üldjuhul pärast viimast tundi koolimajast, va juhul, kui talle ei ole antud mingeid teisi korraldusi (üritused, konsultatsioonid jne)

3. Kohustused vahetundides

3.1.Õpilane käitub nii, et ei sea ohtu ennast ega teisi. Ei ole lubatud:
avada koridori aknaid;
istuda aknalaual;
häirida teisi lärmaka käitumisega;
väljuda tundide ja vahetundide ajal omavoliliselt kooli territooriumilt
3.2.Õpilane peseb ja kuivatab enne söömist käed
3.3.Sööklas käitub viisakusnorme järgides (sööb oma kohal, toidu tõstmisel arvestab kaasõpilastega, koristab laua)
3.4.Õpilane sööb sööklas, toidu väljaviimine sööklast on keelatud
3.5.Õpilane ei kasuta vahetunnis mobiilsidevahendeid

4. Kohustused kogunemistel

4.1.Õpilane tuleb kogunemisele koos oma klassi ja aineõpetajaga (vastavalt olukorrale)
4.2.Õpilane käitub viisakalt ja on tähelepanelik kuulaja

5. Kohustused korrapidamisel

5.1.Koolis on 2 korrapidaja õpetajat vastavalt graafikule
5.2.Õpilane teavitab tunniväliste probleemide tekkimisel korrapidaja
õpetajat, klassijuhatajat, majandusjuhatajat
5.3.Õpilane täidab kabineti juhatajapoolseid ülesandeid ruumi korrastamise osas

6. Õppekirjandus

6.1. Õpilasel on Ahja Koolis õppekava läbimiseks võimalik kasutada tasuta õpikuid
6.2. Õppekava läbimiseks vajalikud õpikud, tööraamatud, töövihikud ja töölehed saab õpilane kooli raamatukogust
6.3. Suvevaheajale minnes või koolist lahkudes on õpilane kohustatud tagastama kooli raamatukoguhoidjale tema kasutusse antud õpikud
6.4. Õpiku rikkumise või kaotamise korral tuleb koolile uus õpik asemele muretseda või tasuda õpiku väärtus rahas

7. Õpilase ja tema seadusliku esindaja teavitamine hindamise korraldusest koolis

7.1. Ahja Koolis õppekavaga sätestatud hindamisjuhend on avalikustatud kooli veebilehel ning seda tutvustatakse kooli lastevanemate koosolekul. Täiendavalt on klassijuhatajatel kohustus tutvustada kehtivat hindamise korraldust õpilastele õppeaasta algul esimeses klassijuhatajatunnis
7.2. Õpitulemuste hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilastele aineõpetaja oma õppeaines õppeaasta, trimestri või õppeperioodi algul lähtuvalt aine spetsiifikast. Õpilane saab aineõpetajalt trimestri või õppeperioodi alguses teada, mida ja millal hinnatakse, milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ja millised on hindamise kriteeriumid. Ainenõuded avalikustatakse eKoolis
7.3. Õpilast ja tema vanemat teavitab kool trimestri jooksul saadud hinnetest e-päeviku või õpilaspäeviku kaudu
7.4. Õpilase hinneteleht saadetakse klassijuhataja poolt koju kolmandal nädalal enne trimestri lõppu nendele vanematele, kellel puudub võimalus kasutada eKooli
7.5. Kool teavitab õpilast ning tema vanemat kokkuvõtvatest trimestri ja aastahinnetest ning käitumise- ja hoolsushindest paberkandjal klassitunnistuse kaudu
7.6. Õpilasel ja tema vanemal on õigus saada oma hinnete kohta teavet aineõpetajatelt ja klassijuhatajalt. Hindamise korralduse kohta leiab teavet Friedebert Tuglase nim Ahja Kooli hindamisjuhendist

ÕPILASE TOETAMINE

1. Õpilase arengu toetamine

1.1. Ahja Kool korraldab õpilasele tema individuaalsetest vajadustest lähtuvalt võimetekohast õpet, vajadusel tagab täiendava pedagoogilise juhendamise väljaspool õppetunde või koostab individuaalse õppekava
1.2 Ahja Koolis on õpilasele tagatud eripedagoogi teenus koolis ning psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenust on võimalus vajadusel saada nõustamiskeskustest
1.3 Õpilase arengu toetamiseks korraldatakse koolis vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlus, mille põhjal lepitakse kokku edasised õppe- ja arengu eesmärgid. Arenguvestlusel osalevad õpilane, klassijuhataja ja alaealise õpilase puhul lapsevanem või tema seaduslik esindaja. Arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra kehtestab kooli direktor
1.4. Ahja Koolis töötab pikapäevarühm. Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kehtestab kooli direktor
1.5. Õpilasel on õigus kasutada enda arendamiseks ja huvitegevuses osalemiseks tasuta oma kooli spordiväljakut, arvutiklassi, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid. Spordihoones, kabinettides, kooli sööklas ja arvutiklassis peavad õpilased täitma nende ruumide kasutamise erinõudeid, mis kinnitatakse direktori käskkirjaga

2. Haridusliku erivajadusega õpilase arengu toetamine

2.1. Direktori otsusel rakendatakse tugispetsialisti teenust, individuaalset õppekava, pikapäevarühma ning vanema nõusolekul suunamist nõustamiskomisjoni ja õpilase üleviimist õpiabirühma
2.2. Kui õpilase hariduslik erivajadus tuleneb tema andekusest, tagatakse talle individuaalse õppekava rakendamine ning vajaduse korral täiendav juhendamine aineõpetajate poolt või teiste vastava valdkonna spetsialistide poolt haridusprogrammide või teiste haridusasutuste kaudu
2.3. Tugimeetmete rakendamisel lähtub Ahja Kool põhikooli seadusest
2.4. Hariduslike erivajadustega õpilaste arengu toetamist koordineerib hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija, kes teeb koostööd tugispetsialistide, andekate õpilaste juhendajate ja õpetajatega
2.5. Haridusliku erivajadusega õpilase toetamise üksikasjalik korraldus sätestatakse Ahja Kooli õppekavas
2.6. Ahja Koolis on moodustatud hariduslike erivajadustega õpilastele õpiabi rühmad, rühmatäitumuse piirnormiga 6 õpilast

3. Turvalisuse tagamine

3.1. Igale õpilasele tagatakse koolipäeva vältel tervishoiuteenuse kättesaadavus
3.2. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamiseks Ahja Koolis toimub järelevalve õpilaste üle kogu õppepäeva vältel
3.3. Õpilaste ja koolitöötajate turvalisuse tagamiseks võib Ahja Koolis kontrollida kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumist ning piirata õpilaste koolihoonest või territooriumilt väljaliikumist.
3.4. Ahja Kooli koolihoone ei ole varustatud jälgimisseadmestikuga
3.5. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest peavad kõik kooli territooriumil viibivad isikud teavitama koheselt kooli personali
3.6. Ahja Kooli pedagoogidel on õigus nõuda oma kooli õpilaselt kirjalikku seletust, kui on tekkinud kahtlus, et kujunemas on hädaolukord või kui on kahjustatud kooli territooriumil viibivate isikute elu, vaimne ja füüsiline tervis, keskkond või on tekitatud ulatuslikku majanduslikku kahju
3.7. Ahja Kooli direktoril on õigus nõuda oma kooli töötajalt, kes oli süü- või väärteo tunnistajaks kirjalikku seletust. Selgitusse kantakse vähemalt alljärgnev: süü- või väärteo toimepanemise aeg ja kirjeldus; kuupäev;
3.8. Võõrastel isikutel on koolimajas viibimine ilma kutse või loata keelatud.kirjutaja nimi; allkiri. Selgitusest tulenevalt rakendab kooli direktor vastavad mõjutusmeetmed
3.9. Kui Ahja Koolis või kooli territooriumil viibivad alkoholi- või narkojoobes või suitsetavad isikud, siis peavad kõik kooli territooriumil viibivad isikud teavitama koheselt kooli pedagooge või direktorit, kes rakendavad vastavaid meetmed
3.10. Ahja Kooli õpilane ei tarvita kooli territooriumil või koolitöötajate vastutusel oleku ajal alkohoolseid jooke, e-sigaretti, narkootilisi või psühhotroopseid aineid. Vastasel juhul informeerib kool vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras õpilase vanemat ning konfiskeerib keelustatud ained ja esemed.
3.11. Hädaolukorra lahendamise plaani Ahja Koolis kehtestab kooli direktor

VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

1. Vanemal on õigus

panna laps elukohajärgsesse kooli;
saada Ahja Koolist teavet nii kooli- kui ka õppekorralduse kohta;
saada Ahja Koolist teavet oma lapse õppimise ja käitumise kohta;
taotleda oma lapsele kirjalikul pöördumisel tugi- või mõjutusmeetmete rakendamist;
taotleda eripedagoogi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenust;
taotleda põhiharidust omandavale lapsele koduõpet haridus- ja teadusministri määruse kehtestatud korras;
taotleda vajaduse korral Ahja Koolilt ja õpilase elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt koolikohustuse
täitmise tagamise meetmete rakendamist;
taotleda 1.-4. klassi lapsele pikapäevarühma kohta;
tutvuda õppe- ja kasvatustegevusalaste dokumentidega Ahja Kooli veebilehel;
pöörduda Ahja Kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral;
avaldada arvamust ja teha ettepanekuid kirjalikult kooli hoolekogule õppe- ja koolikorralduslikes
küsimustes;
taotleda koolikohustuslikku ikka jõudvale lapsele koolikohustuse täitmise edasilükkamist

2. Vanemal on kohustus

teatada Ahja Kooli oma kontaktandmed;
luua kodus õppimist soodustavad ja toetavad tingimused;
teha koostööd kooliga;
tutvuda koolikorralduslike dokumentidega Ahja Kooli veebilehel või paberkandjal koolis;
vajadusel kasutada tugi- või mõjutusmeetmeid, mida pakub Ahja Kool või õpilase elukohajärgne valla- või
linnavalitsus;
pöörduda Ahja Kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
tagada oma lapse koolikohustuse täitmine;
rahastada koduõpet kui kool korraldab selle vanema taotluse alusel

3. Õpilase ja vanema teavitamine

3.1. Ahja Kooli veebilehel avalikustatakse kooli õppekava, põhimäärus, arengukava, kodukord, hindamise kord, õppeaasta tööplaan, kooli töötajate koosseisud, kooli telefoninumbrid ning elektronpostiaadressid, andmed täitmata ametikohtade kohta, riiklikku järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed.
3.2. Ahja Kool avalikustab koolikorraldusliku teabe veebilehel, aineõpetaja ja klassijuhataja edastab vajaliku info e-kooli või õpilaspäeviku kaudu. Kooli kodukord on õpilastele ja vanematele kättesaadav õpetajate toas, kooli veebilehel.
3.3. 18-aastane ja vanem õpilane võib mõjuva põhjusega keelata juurdepääsu teda puudutavale teabele kirjaliku taotlusega, tehes vastavasisulise kirjaliku avalduse Ahja Kooli direktorile.
3.4. Õppetrimestri või kursuse alguses teavitatakse õpilasi ja vanemaid:
õppekava läbivatest peamistest teemadest;
vajalikest õppevahenditest;
õppeaine hindamise korraldusest ja alustest;
planeeritavatest üritustest;
kodukorras sätestatud päevakavast.
3.5. Kool teavitab õpilast ja vanemat õpilase hinnetest kas:
elektrooniliselt e-kooli kaudu või hinnetelehe kaudu paberkandjal;
paberil vormistatud klassitunnistusel

4. Õpilase ja vanema nõustamine

4.1. Õpilase esmane õppetööalane abistamine ja nõustamine on õpetaja ülesanne õpetuse individualiseerimise teel ainetunnis ning tunnivälisel ajal ainekonsultatsioonide vormis
4.2. Klassijuhatajad viivad läbi arenguvestlusi õpilaste ja lastevanematega vastavalt Ahja Koolis kehtestatud arenguvestluse läbiviimise korrale
4.3. Ahja Kooli õpilased, kes nõustamisele ja tunnivälisele abile vaatamata ei suuda õppekava nõudeid täita, peavad osalema õpiabi tunnis
4.4. Lapsevanemal on võimalus saada abi:
klassijuhatajalt;
aineõpetajalt/ klassiõpetajalt;
kooli psühholoogilt;
kooli sotsiaaltöötajalt;
haridusliku erivajadusega õpilaste õppe koordineerijalt;
kooli direktorilt;
kooliväliselt kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajalt ja õppenõustamiskeskusest

5. Vanemate koosoleku kokkukutsumine

5.1. Ahja Kooli ja vanemate koostöö koordineerimiseks kutsub kooli direktor kokku õpilaste vanemate üldkoosoleku vähemalt üks kord aastas
5.2. Klassijuhataja kutsub kokku klassi lastevanemate koosoleku vähemalt üks kord õppeaasta jooksul, vanemate soovil sagedamini
5.3. Vähemalt ühe viiendiku klassi õpilaste vanemate nõudmisel on kooli direktor kohustatud kutsuma kokku selle klassi õpilaste vanemate koosoleku

6. Hoolekogu

6.1 Ahja Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe- ja kasvatustöö suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning paremate tingimuste loomisel. Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks. Hoolekogu moodustamine ja selle töökord kehtestatakse Ahja Vallavalitsuse kehtestatud korras

7. Õpilase tunnustamine

7.1. Haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimusel ja korras tunnustatakse õpilast õpingute jooksul:
suulise kiitusega;
õpetaja kiitusega e-kooli või õpilaspäevikusse;
kiitusega kogunemistel kooli esindamise eest;
direktori käskkirjaga;
kooli tunnustusega, kes pole puudunud trimestri jooksul ühtegi õppetundi;
heade ja väga heade õpitulemuste eest üks kord aastas kooli tunnustusega;
õpilase foto avaldamisega kooli autahvlil;
kiitusega klassi ja põhikooli lõpetamisel;
direktsiooni vastuvõtuga hea ja väga hea õppimise ja käitumise ning silmapaistvate tulemuste eest kooli
esindamisel.
võimalusel korraldada väljasõit

8. Vanemate tunnustamine

8.1. Kooli lapsevanemaid tunnustatakse:
tänukirjaga õppeaasta lõpus lapsevanemale;
tänukirja või kooli logoga meenega kooli toetamise ja abistamise eest;
kutsumisega direktori vastuvõtule

9. Koostöö korraldamine vanematega

9.1. Ahja Kool pakub lapsevanemale võimalust ühistegemistes kaasa lüüa:
osaleda kooliüritustel;
pakkuda abi koolisiseste ürituste organiseerimisel ja läbiviimisel;
pakkuda abi õppetööd toetavate ürituste sponsoreerimisega või sponsorite leidmisega;
aidata kirjutada projekte õppetööd toetavate ürituste rahastamiseks

10. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilase suhtes

10.1. Õpilase suhtes võib Ahja Koolis rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja
mõjutusmeetmeid, mille eesmärgiks on
mõjutada õpilast täitma koolikohustust;
mõjutada õpilast käituma kooli kodukorra kohaselt;
mõjutada õpilast teistest lugu pidama;
ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis
10.2. Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase ja lapsevanema selgitused ja põhjendatakse tugi- või mõjutusmeetme valikut. Õpilase vanemat teavitatakse tugi- või mõjutusmeetme määramisest kirjalikult
10.3. Õpilase suhtes võib rakendada tugimeetmeid:
vestluse läbiviimine lapsevanem-laps- klassijuhataja (ja aineõpetaja)
vestlus tugispetsialistiga (sotsiaalpedagoog, eripedagoog, psühholoog);
suunamine pikapäevarühma;
suunamine õpiabi rühma;
individuaalse õppekava rakendamine;
suunamine õpilaskodusse
10.4. Õpilase suhtes võib rakendada mõjutusmeetmeid:
10.4.1. Vestlus:
õpilane – klassijuhataja;
õpilane – klassijuhataja - lapsevanem;
õpilane – õppealajuhataja - direktor;
õpilane - kooli psühholoog või omavalitsuse (vald) sotsiaaltöötaja;
õpilasega käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus;
õpilasele tugiisiku määramine
10.4.2. Mõjutusmeetmed:
õpetaja suuline märkus;
õpetaja kirjalik märkus;
kooli direktori käskkirjaline noomitus;
kool võtab hoiule õppetööks mittevajalikud esemed ning tagastab need kokkuleppel aineõpetaja ja
lapsevanemaga;
õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida selleks määratud õpperuumis ja saavutada tunni lõpuks
nõutavad õpitulemused, tagades vajadusel õpilase pedagoogilise juhendamise;
konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine ja kokkulepe edasiseks tegevuseks;
kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine vanema nõusolekul;
pärast õppetundide lõppu võib kool (õpetaja) õpilast rakendada määratud tegevusse kuni 1,5 tundi ühe
õppepäeva jooksul, arvestades transpordi korraldusega;
ajutine keeld osa võtta huvialategevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;
ajutine õppes osalemise keeld kuni 10 õppepäeva ühe poolaasta jooksul koos kohustusega saavutada selle
perioodi lõpul nõutavad õpitulemused, mida otsustab õppenõukogu. Otsus ajutise õppes osalemise keelu
kohaldamise kohta vormistatakse kirjalikult ja toimetatakse õpilasele ja tema vanemale kätte posti teel või
antakse kätte allkirja vastu. Õpilasele koostatakse individuaalne kava, et tagada nõutavad õpitulemused.
Vanem tagab õpilase järelevalve ja õppimise kodus;
taotleda õppenõukogu otsuse alusel õpilase elukohajärgselt kohalikult omavalitsuselt taotluse esitamist
alaealiste komisjonile alaealise õpilase õigusrikkumise arutamiseks

11. Õpilaspileti väljastamine

11.1. Õpilase vanema taotlusel väljastatakse õpilasele tasuta kooli õpilaspilet
11.2. Õpilaspileti väljaandmise korra ja õpilaspileti vormi kehtestab haridus- ja teadusminister.
11.3. Õpilase vanemal on õigus esitada koolile vormikohane taotlus uue õpilaspileti saamiseks, kui õpilaspilet on rikutud, hävinud, kadunud, varastatud ja kui õpilase nimi või isikukood on muutunud

12. Õpilaskond ja õpilasesindus

12.1. Ahja Kooli õpilased moodustavad kooli õpilaskonna. Kooli õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt õpilaselu küsimusi, lähtudes seadustest ja õigusaktidest. Kooli õpilaskonda esindab oma põhimääruse alusel Ahja Kooli õpilasesindus(ÕOV)

KOOLIKOHUSTUSE TÄITMINE

1. Koolikohustus

1.1. Koolikohustus on õpilase kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes. Koolikohustust ei loeta täidetuks, kui õpilane puudub õppest mõjuva põhjuseta

2. Õpilase õppest puudumine

2.1. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on:
ilmastikutingimused;
õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud;
olulised perekondlikud põhjused;
muud kooli poolt mõjuvaks loetud põhjused

3. Õppest puudumisest teavitamine

3.1. Lapsevanem teavitab õppest puudumise esimesel päeval klassijuhatajat õpilase puudumisest ja selle põhjusest e-kooli, e-kirja, SMS-sõnumi kaudu või helistamise teel hommikul enne kella 8.20
3.2. Lapsevanem teavitab klassijuhatajat, kui laps peab lahkuma koolist enne õppepäeva lõppu
3.3. Kui lapsevanem ei ole klassijuhatajat teavitanud õpilase puudumisest, teavitab klassijuhataja sellest vanemat järgmisel õppepäeval
3.4. Kui klassijuhatajal on tekkinud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on tal õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi
3.5. Kui vanem ei ole klassijuhatajat õpilase puudumisest teavitanud ning tal ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool kolmandal õppest puudumise päeval kohalikku omavalitsust
3.6. Kui põhikooli õpilane on õppest puudunud ühe kuu jooksul põhjuseta, 10 protsenti õppetundidest, siis teavitab kool kohalikku omavalitsust
3.7. Andmed õpilaste kohta, kes on ühe trimestri jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20 protsendist õppetundidest, kantakse Eesti Hariduse Infosüsteemi õpilaste alamregistrisse

4. Kooli meetmed koolikohustuse täitmise tagamiseks

4.1. Koolikohustuse täitmise tagamiseks kohaldab kool õppest mõjuva põhjuseta puudunud õpilase suhtes järgmisi meetmeid:
õpilase põhjenduse ärakuulamine;
lapsevanema teavitamine;
õpilase käitumise arutamine vanemaga;
direktori käskkirjaline noomitus;
kohaliku omavalitsuse teavitamine