Õpitugi

Tegevused järeleaitamiseks hariduslike erivajadustega (HEV) õpilastele Ahja koolis

 • HEV tööplaani koostamine, täiendamine.
 • Selgitada HEV õpilased olemasoleva dokumentatsiooni, e-kooli, klassijuhataja ja õpetaja hinnangute põhjal.
 • Selgitada käitumuslike erivajadustega, sh koolikohustust mittetäitvad õpilased õpetajate hinnangute põhjal.
 • Koguda juhised ja dokumendid HEV lapse ja tugiteenuste osutamise kohta uue PGS järgi.  Koostada  selle põhjal tegevusplaan õppe- ja kasvatustegevuse rahuldavaks jätkamiseks
 • Hoida õpetajad kursis  HEV süsteemi  uuendustega laste õppimis- ja käitumis-probleemide ennetamiseks ja arengu  toetamiseks.
 • Koostöö HEV õpilaste vanematega.
 • HEV laste õppetöö, käitumise, puudumise  regulaarne jälgimine, vajadusel sekkumine.
 • Koostöö organiseerimine tugiõppe õpetajate klassijuhatajate ja aineõpetajate vahel
 • HEV õpilase individuaalse kaardi täitmine klassijuhataja poolt. Selle põhjal tugisüsteemi loomine.
 • Toetava õppe koordineerimine klassi tasandil ( I tasand).
 • Toetav õppe koordineerimine kooli tasandil (II tasand).
 • Kohustuslike konsultatsioonide külastatavuse jälgimine
 • Koostöö HEV õpil.aineõpetajate ja klassijuhatajatega
 • Koostöö valla sots.töötajaga, õppenõustajatega.
 • Aasta kokkuvõtted, järeldused, tugiõppest, parendustegevus.
 • HEV õpilaste pikendatud õppetöö.
 • Soovituslik õpilaste suunamine sobivasse õppekeskkonda koostöös vanema, õppenõustamiskeskuse ja valla sots. töötajaga.

Ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpe

Õpilasele, kes terviseseisundist tulenevalt vajab koolis pidevat jälgimist või abistamist, rakendatakse nõustamiskomisjoni soovitusel ning õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpet.

Ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamine

(1) Ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpet rakendatakse erandjuhtudel raske psüühikahäirega või muu raske haigusega õpilasele, kellele väikeklassis õpe ei ole andnud tulemusi, kuid kes ei vaja terviseseisundist tulenevat koduõpet.

(2) Õppetöö toimub põhikooli riikliku õppekava või põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel.

(3) Ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpet rakendatakse üheks õppeaastaks või käesoleva õppeaasta lõpuni. Õppe rakendamise jätkamiseks uuendatakse nõustamiskomisjoni soovitust.

(4) Kool tagab õpilasele haridusliku erivajaduse spetsiifikast tuleneva eripedagoogilise õppemetoodika rakendamise.

(5) Kool tagab õpilasele rehabilitatsiooniplaani või sotsiaalprogrammi rakendamise või ravi õpilase psühhosotsiaalseks abistamiseks ning käitumise korrigeerimiseks.

(6) Kool korraldab õpilasele vajadusel psühhoteraapiat vastava koolituse läbinud spetsialisti poolt.

Parandusõpe

piabirühma võetakse vastu ajutiste ainealaste õpiraskustega ja väljakujunemata õpioskustega ning logopeediliste probleemidega põhikooli õpilane, kes vaatamata klassi- ja aineõpetajate abile ja nõustamisele ei suuda täita põhikooli riikliku õppekava nõudeid või kes vajab õpioskuste ja -harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust.

Õpilane võetakse õpiabirühma vastu individuaalse arengu jälgimise kaardi alusel erivajadustega õpilaste õppe koordineerija ettepanekul ja kooli direktori otsusel. Õpiabirühma tunnid toimuvad vastava ainetunni ajal, milles õpilasel täheldatakse raskusi. Vajadusel võib tunde läbi viia ka pärast õppetunde. Õpiabitundides viiakse läbi järgmisi tegevusi:

 1. korrigeeritakse kõnepuudeid ja arendatakse suulist ja kirjalikku kõnet lähtuvalt kõnepuude mehhanismist või olemusest;
 2. arendatakse kognitiivseid oskusi;
 3. kujundatakse ja arendatakse eripedagoogiliste võtete abil õpioskusi ja õpivilumusi.

Haridus- ja teadusminister  määrus. Vastu võetud 23.12.2010

Parandusõppe tunniplaan

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1.           
2.     7. kl     
3.  2. kl  3. kl       
4.           
5.    4. kl  1. kl  3. kl    4. kl  2. kl 
6.  1. kl   7 kl.    6. kl    6. kl  
7.            

 

Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoog tegeleb kohanemis-,käitumis-ja õpiprobleemidega õpilastega, koolikohustuste mittetäitmise ning koolivägivalla ja uimastiennetusega. Peab sidet kodu ja kooli vahel. Sotsiaalpedagoog tegeleb nii õpilaste, õpetajate kui ka lapsevanemate nõustamisega.

Sotsiaalpedagoog on abiks:

 • õpi-ja kohanemisraskuste korral;
 • probleemide korral, mis on seotud kaasõpilaste, õpetajate või lapsevanematega;
 • kodu-ja koolivägivalla ning tõrjutuse korral;
 • lapsevanemate kooli kutsumise korral;
 • suhtlemisel lastekaitse-, sotsiaalhoolekande-ning korrakaitsesüsteemidega.

 

Sotsiaalpedagoog teeb koostööd kooli ja lasteaia juhtkonna, psühholoogi, klassijuhatajate, lastevanemate, lastekaitse, politsei, alaealiste komisjoni ja teiste ametkondadega ning tema eesmärk on õpilase toimetuleku toetamine läbi last ümbritseva võrgustiku toimiva koostöö. Oma töös arvestab sotsiaalpedagoog kutse-eetikat, et tagada konfidentsiaalsus, kui andmete avaldamine tooks lapsele kahju.

Konsultatsiooni ajad

Logopeed

Logopeedi töö põhieesmärgiks on aidata õpilasi, kellel on probleemid suulises ja/või kirjalikus eneseväljenduses. Logopeed on toeks kirjutamisraskuste ennetamisel ja ületamisel, lugemisoskuse kujundamisel ja süvendamisel, jutustamisoskuse arendamisel ning sõnavara laiendamisel.

Read more ...

Konsultatsioon

Konsultatsiooni ajad õpetajatel ja klassijuhatajatel 2017-18. õppeaastal

Read more ...

Koduõpe

Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord

Vastu võetud 11.08.2010 nr 40. Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 23 lõike 2 ja § 53 lõike 3 alusel.

Read more ...

Individuaalne õppekava

 Individuaalse õppekava koostamine ja rakendamine.

Individuaalse õppekava all mõistetakse hariduslike erivajadustega õpilase jaoks koostatud õppekava, mis loob õpilasele tingimused võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks.

Read more ...

Väikeklass

Väikeklass avatakse põhiharidust omandavatele õpilastele, kellele nõustamiskomisjon on spetsiifilistest hariduslikest erivajadustest tulenevalt soovitanud õppida väikeklassis, sealhulgas autismi spektri häiretega, aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega või sõltuvushäiretega õpilastele või õpilastele, kelle andekus kombineerituna mõne muu erivajadusega toob kaasa vajaduse õppida väikeklassis – klassitäitumuse piirnormiga 4 õpilast;

§ 10. Väikeklassi vastuvõtmine või üleviimine ja õppekorraldus

(1) Väikeklassi võetakse vastu või viiakse üle õpilane, kelle erivajadus on tingitud:

 1. aktiivsus- ja tähelepanuhäirest või
 2. autismi spektri häirest või
 3. sõltuvushäirest, mis on tingitud alkoholi, narkootilise, toksilise või psühhotroopse aine sõltuvusprobleemidest või
 4. muust psüühilisest seisundist tulenevast vajadusest, mis takistavad õppimist suurema arvuga õpilastega klassis.

(2) Õpetamisel kasutatakse erivajaduse spetsiifikast tulenevat eripedagoogilist õppemetoodikat.

(3) Kool tagab õpilasele rehabilitatsiooniplaani või sotsiaalprogrammi rakendamise või ravikuuri kättesaadavuse lapse psühhosotsiaalseks abistamiseks ning käitumise korrigeerimiseks.

(4) Vajadusel korraldab kool psühhoteraapia teenuse kättesaadavuse vastava koolituse läbinud spetsialisti poolt.